اعضای تیم

اعضای تیم ویستو

آرمان پنجتن طوسی

آرمان پنجتن طوسی 

مدیر عامل و موسس ویستو ، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ، کارشناسی زبان انگلیسی ، مدیر عامل شرکت نوین گستران فناوری ورجاوند ، مدیر عامل پروژه استارتاپی ویستو ، مدیر عامل رایانش پردازش آرمان ، مدیر عامل صرافی رمز ارز ویتبکس

 

مصطفی آذرنگ
فرامرز صحرایی
افشین طالبی
مصطفی آذرنگ
سرپرست بخش تحقیق و توسعه ویستو
فرامرز صحرایی
مدیر دپارتمان تکنولوژی ویستو
افشین طالبی 
مدیر و سرپرست تیم فنی
علی هاشمی
دکتر علی غفار هاشمی 
مشاور توسعه کسب و کار ویستو
سعید نوربار
سمیرا الیاسی
مهرناز نجاتی
سعید نوربار 
سرپرست تیم تولید محتوا ویستو
سمیرا الیاسی 
سرمایه گذار ویستو 
مدیریت شبکه های اجتماعی 
مهرناز نجاتی
مسئول اجرایی و انتشار محتوا و سرپرست وب سایت ویستو

آرمان پنجتن طوسی

آرمان پنجتن طوسی