بررسی تاثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد جهان و ایران در نشریه “دنیای سرمایه‌گذاری”