برنامه نویس میلیونر در یک قدمی از دست دادن ۷۰۰۲ بیتکوین