بر اساس گزارشی از رویترز مذاکرات برای قرارداد جدید مسی شامل امضای قرارداد در هواداران توکن رمزارز باشگاه بود.