تحقیقات در مورد بزرگترین شرکت های فعال در زمینه رمزارز مستقر در آفریقای جنوبی توسط MTI