حمایت حیرت انگیز، بانک آمریکا ، یکی از بزرگترین موسسات بانکی