محققان هلندی با استفاده از درجه حرارت بدن  ماین می کنند!!