کاهش نرخ_بهره در آمریکا تزریق جان تازه به رمزارزها برای چند ساعت!