2020/06/29

سلفیش ماینینگ (selfish minig)

یکی از خطراتی که بیت کوین را تهدید می‌کند وجود سلفیش ماینینگ یا استخراج خودخواهانه بیت کوین است.