2020/06/23

قراردادهای هوشمند زمان بندی شده

قراردادهای HTLC؛ قراردادهای هوشمند زمان بندی شده   قرارداد های هوشمندی(قراردادهای HTLC) هستند که مهلت محدودی دارند و در آن مهلت زمانی باید معامله اتمی خود را […]
2020/05/10

اوراکل بلاکچین

در حیطه بلاکچین اوراکل یک منبع اطلاعاتی است. در واقع اوراکل ها خدمات ثالثی هستند که داده های خارجی را در قراردادهای هوشمند فراهم می‌کنند. آنها یک پل ارتباطی بین بلاکچین و دنیای خارج هستند.