2020/06/23

قراردادهای هوشمند زمان بندی شده

قراردادهای HTLC؛ قراردادهای هوشمند زمان بندی شده   قرارداد های هوشمندی(قراردادهای HTLC) هستند که مهلت محدودی دارند و در آن مهلت زمانی باید معامله اتمی خود را […]